Verenpainelääkkeiden käyttö ja eturauhassyöpäkuolleisuus radikaalileikkauksen jälkeen

Lääketieteen lisensiaatti Eerik Santalan lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja verenpainelääkkeiden käytön ja syöpäkuolemien riskin välisestä yhteydestä (”The association between antihypertensive drug use and risk of cancer death in Finland”) tarkastettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 3.2.2023.

Vastaväittäjänä toimi professori Peeter Karihtala Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimi professori Teemu Murtola lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Verenpainelääkkeet on yleisesti käytetty lääkeryhmä, johon kuuluu useita lääkeaineita. jotka toimivat eri vaikutusmekanismeilla, joiden mukaan ne jaetaan viiteen pääryhmään: angiotensiinia konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiin, angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajiin, beetasalpaajiin, kalsiumkanavan salpaajiin ja diureetteihin.

Verenpainelääkkeiden runsaan käytön takia on myös tarpeellista tietää̈ niiden vaikutuksesta mahdollisiin muihin sairauksiin kuten syöpiin. Joillakin verenpainelääkkeillä saattaa olla vaikutusta myös suoraan syöpäsoluihin vaikutusmekanisminsa kautta. Eräiden tutkimusten mukaan reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmään (RAA) vaikuttavilla lääkkeillä saattaa olla vaikutusta syöpäsolujen kasvuun ja syövän ennusteeseen esimerkiksi eturauhassyövässä. Tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Tämän väitöskirjan tarkoitus oli arvioida verenpainelääkkeiden käytön ja syöpäkuoleman välistä̈ riskiä̈ eturauhas-, uroteeli-, rinta- ja munasarjasyöpäpotilailla.

Tutkimusaineisto muodostettiin keräämällä Suomen Syöpärekisteristä tiedot syöpädiagnooseista, jotka tehtiin Suomessa vuosina 1995–2013.

Väitöskirja koostui neljästä osatyöstä, joista ensimmäinen käsitteli verenpainelääkkeiden käytön ja eturauhassyöpäkuolemien välistä suhdetta radikaalileikkauksen jälkeen: ”Antihypertensive drugs and prostate cancer survival after radical prostatectomy in Finland—A nationwide cohort study” (Eerik EE Santala, Antti Rannikko, Teemu J Murtola).

Tutkimuskohortti käsitti 14 422 suomalaista eturauhassyöpäpotilasta, joille oli tehty radikaalinen prostatektomia vuosina 1995–2013.

Aineistoon yhdistettiin tiedot verenpainelääkkeiden ja eturauhassyövän hormonaalisen hoidon lääkkeiden käytöstä̈ Kelan lääkekorvaustietokannasta. Lääkeostoja arvioitiin ennen ja jälkeen syöpädiagnoosin ja myös käytön voimakkuutta arvioitiin laskemalla vuosikohtainen suositeltu päiväannos (DDD) jokaiselle osallistujalle. Lisäksi rekisteritietojen perusteella selvitettiin vastaavana ajanjaksona tehtyjen orkiektomioiden (rinnastettavissa hormonaaliseen hoitoon) lukumäärä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisuudessaan verenpainelääkkeiden käyttö oli yhteydessä korkeampaan eturauhaskuolemariskiin ja lisääntyneeseen hormonaalisen hoidon tarpeeseen leikkauksen jälkeen.

Poikkeuksen muodostivat angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat, joiden käyttäjillä oli pienempi eturauhassyöpäkuoleman riski ja vähäisempi tarve hormonaalisen hoidon aloittamiseen.

Riskin alenema oli annosriippuvainen sekä ennen että jälkeen diagnoosin. Riskinalenema oli nähtävissä̈ vielä̈ viisi vuotta käytön jälkeenkin. Sen sijaan beetasalpaajien käyttö ennen ja jälkeen diagnoosin oli yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyöpäkuoleman riskiin.

Tulokset ovat lupaavia.

Epidemiologisissa tutkimuksissa on tärkeää vakioida sekoittavat tekijät kuten liitännäissairaudet, syövän levinneisyys sekä ensivaiheen hoito ja esimerkiksi muiden lääkeryhmien samanaikainen käyttö.

Jatkotutkimus vaatisi solututkimusta, jolla voitaisiin mallintaa, onko lääkkeellä jotakin havaittavaa vaikutusta esimerkiksi syöpäsolujen jakautumiseen tai aineenvaihduntaan. Sillä saataisiin viitteitä, onko verenpainelääkkeellä selvää vaikutusta solutasolla.

Jos mahdollinen vaikutusmekanismi pystyttäisiin kiistatta osoittamaan, seuraava askel olisi lääketutkimus.

Sakari Rannikko

Urologian emeritusprofessori

Lisää ajankohtaisia

Anna Kuisma väitteli kliinisestä syöpätautiopista Turun yliopistossa 27.1.2023.

Puheen aiheena oli eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka ja hoito.

Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.