Syövän progressio aktiiviseurannassa ei aina merkitse kiireellistä leikkausta

Aktiiviseuranta (AS – engl. active surveillance) tarkoittaa, että eturauhassyöpäpotilas, joka voitaisiin taudin levinneisyysaste, ikä ja yleiskunto huomioiden hoitaa parantavasti leikkauksella tai sädehoidolla, on sen sijaan tarkassa seurannassa. Jos seurannan aikana kehittyy merkkejä taudin etenemisestä, hoidetaan potilas tässä vaiheessa parantavasti.

Aktiiviseuranta perustuu säännöllisiin ja toistuviin kontrollitutkimuksiin, joita tehdään 6–12 kuukauden välein ottamalla PSA-koe ja tekemällä kliininen tutkimus.

Uusintakoepalat otetaan vuoden, kolmen ja viiden vuoden kuluttua. Jos tauti muuttuu kliinisesti merkitykselliseksi (yleisimpinä kriteereinä Gleasonin pistesumman suureneminen yli kuuden, syöpä yli kahdessa neulanäytteessä tai PSA:n nopea suurenemisnopeus (PSA:n kahdentumisaika < 3 vuotta)), potilaalle suositellaan radikaalihoitoa.

Omakohtaisen hoitopäätöksen tekeminen tärkeää

San Franciscolainen tutkijaryhmä on selvittänyt taannehtivalla tutkimuksella syövän onkologisen, biopsiassa todetun progression jälkeen tehdyn radikaalileikkauksen ajankohdan vaikutusta syövän ennusteeseen.

Tutkimuskohortti käsitti ko. sairaalan aktiiviseurannassa olleet potilaat vuosina 1990–2018, joilla oli todettu paikallinen, GG (Grade Group) -1-syöpä, PSA oli <20 ng/ml ja joilla kontrollikoepaloissa todettiin onkologinen progressio (≥GG2-syöpä) eli 531 potilasta.

Näistä 214 (40 %) potilasta jatkoi tavanomaisessa aktiivisessa seurannassa. 192 (36 %) potilaalle tehtiin aikainen radikaalileikkaus kuuden kuukauden sisällä ja 125 (24 %) potilaalle myöhäinen radikaalileikkaus kuuden kuukauden – viiden vuoden sisällä progression toteamisesta.

Leikkausryhmien (aikainen vs. myöhäinen leikkaus) välillä ei todettu eroa leikkauspreparaatin mikroskooppisen löydöksen (GG) eli onkologisen progression välillä (55 % vs. 53 %, p=0.74) tai uusiutumisvapaan elossaoloajan välillä (80 % vs. 87 %, p=0,64).

Neljälle potilaalle kehittyi etäpesäkkeitä 44 kuukauden mediaaniajassa, näistä kolme oli aikaisen leikkauksen ryhmässä.

Monimuuttuja-analyysissä ainoaksi korkeampaa uusiutumisriskiä ennustavaksi tekijäksi sekä aikaisen että myöhäisen leikkauksen ryhmissä todettiin Capra-S-riskilaskurin pisteytys.

Johtopäätöksenä kirjoittajat toteavat, että hyvin valikoitujen aktiiviseurannassa olevien potilaiden kohdalla, joilla todetaan syövän progressio, voidaan turvallisesti odottaa yli puolikin vuotta ennen radikaalia hoitoa. Tärkeää on keskustella potilaan kanssa tästäkin asiasta ja antaa hänelle aikaa omakohtaisen päätöksen tekemiseen.

Kuitenkin tulosten merkittävyyttä jossain määrin rajoittaa lyhyt seuranta-aika.

5.7.2022

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja urologian emeritusprofessori

Lisää ajankohtaisia